logo-right

Държавни регулации


PM&P се отличава със силен екип в областта на държавните регулации, като част от адвокатите имат опит и като експерти в държавната администрация.

Детайлното познаване на съответните административни режими е от съществено значение за успешната реализация на проекти от страна на инвеститорите. При липса на изрична уредба и практика, нашият екип се опитва активно да решава казусите, като влиза в разговори с администрацията и прави предложения за изрична уредба на спорните въпроси, включително под формата на законодателни изменения.

Именно поради желанието ни за намиране на най-ефективно решение, различни експерти от PM&P са канени от министерства и неправителствени организации, като Българска търговско-промишлена палата, Американска търговска камара в България и Германо-Българска индустриално-търговска камара за участие в различни етапи от подготовката на Закона за концесиите, Закона за електронните съобщения, Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, Закона за защита на конкуренцията, Закона за търговския регистър, Търговския закон, данъчните закони, както и на множество подзаконови нормативни актове във всички сфери на икономиката.

Разбира се, PM&P притежава и значителен опит в процесуалното представителство и обжалването на административни и нормативни актове пред административните и съдебните органи.

 

Лица за контакт:

Коментари:

„Управляващият съдружник Владимир Пенков е „движеща сила“ в енергийния сектор.“
повече