ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ“

 

Обща информация

 

Чл. 1. Тази интернет-страница (по-долу за краткост „Страницата“) е собственост на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, учредено по реда на Закона за адвокатурата и вписано в регистъра на адвокатските дружества при Софийски градски съд по фирмено дело № 18246/2007 г., с адрес на управление в град София, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, п.к. 1113, ул. „Тинтява“ № 13Б, ет. 6, телефон за връзка: + 359 (0) 2 971 39 35, факс: 02 971 11 91, ел. поща: lawyers@penkov-markov.eu, представлявано заедно и поотделно от адв. Владимир Пенков Пенков - Председател и Старши съдружник и адв. Николай Георгиев Цветанов - Управляващ съдружник (по-долу за краткост „Дружеството“).

 

Чл. 2.  Цел на тази Страница е да запознае нейните посетители с основната дейност на Дружеството, неговата корпоративна структура, ценности и опит, както и да предостави друга обща информация.

 

Достъпност и актуалност

 

Чл. 3. Достъпът до тази Страница е свободен, изцяло безплатен и се осъществява въз основа на интернет-достъп и подходящ браузър. Дружеството не носи отговорност, ако някои или всички функционалности на Страницата са недостъпни, поради използване от посетителя на неподходящи софтуер, браузър или крайно устройство (телефон, таблет, лаптоп и др.).

 

Чл. 4. Дружеството не носи отговорност и за временни, продължителни или постоянни ограничения на достъпа до Страницата, които се дължат на форсмажорни или други непредвидими или непреодолими обстоятелства, вън от контрола на Дружеството.

 

Чл. 5. Достъп до Страницата може да бъде ограничен за посетител, който не приеме тези Общи условия, до момента на приемане.

 

Чл. 6.  Дружеството периодично обновява информацията, достъпна и налична на тази Страница. Въпреки това, информацията не е изчерпателна, като Дружеството не носи отговорност за нейната актуалност и точност. В случай, че посетител желае да получи по-пълна информация от публикуваната на Страницата, следва да се свърже с Дружеството чрез формите за контакт, посочени в чл. 20 по-долу.

 

Чл. 7. Информацията на тази Страница не представлява правен или друг вид съвет, нито предоставяне на услуга, и Дружеството не носи отговорност за вреди, произтичащи от извършване на действия въз основа на информацията, публикувана на Страницата.

 

Защита на лични данни

 

Чл. 8. Дружеството гарантира, че е предприело необходимите технически и организационни мерки за осигуряване на максимална защита на предоставените от посетителите лични данни, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните“), Закона за защита на личните данни, насоките и практиката на надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, както и всяка друга относима нормативна и административна уредба.

 

Чл. 9. Изчерпателна информация относно правата на субектите на лични данни, реда за тяхното упражняване, отговорността на Дружеството и компетентните органи за подаване на сигнали и жалби, може да бъде намерена в Политиката за поверителност на Дружеството, достъпна тук.

 

Чл. 10. След получено изрично съгласие за това, Дружеството има право да използва предоставените от посетителите лични данни в интернет-страницата за целите на изпращане на Правноинформационен бюлетин (наречен още Legal Digest).

 

Чл. 11. В случай, че посетител на Страницата желае да преустанови получаването на Правноинформационния бюлетин, следва да използва бутона за отписване („Unsubscribe“), поместен във всяко изпратено до него електронно писмо. Посетителят може да преустанови получаването на Правноинформационния бюлетин и посредством изпращане на писмо в свободен текст чрез формата за контакт, посочена в чл. 20 по-долу.

 

Задължения и отговорности

 

Чл. 12. Посетителят е длъжен спазва тези Общи условия при посещението и ползването на Страницата, като носи пълна отговорност за своите действия, извършени в Страницата и по отношение на нея. Неспазването на Общите условия може да доведе до възникване на задължение за посетителя да възстанови на Дружеството всички нанесени вреди.

 

Чл. 13. Дружеството има право да ограничи за постоянно достъпа на посетители, извършили нарушения на тези Общи условия, както и да защити своите законни интереси по законоустановения административен или съдебен ред, при нарушаване на, неизчерпателно изброени, правата на Дружеството на интелектуална или индустриална собственост, авторски права, търговски марки, дизайни и всякакви имуществени или неимуществени права.

 

Права на интелектуална и индустриална собственост

 

Чл. 14. Освен ако не е посочено друго, всички материали на Страницата - изображения, снимки, визуални елементи, лога, видеоклипове, филми, звукови файлове и текстове - са собственост на Дружеството.

 

Чл. 15. Съдържанието и материалите, достъпни в www.penkov-markov.eu, включително кодът и софтуерът, както и текст, статия, изображение, документ, снимка, видео, картина, звук, знак и други обекти, са законово защитени обекти на авторско право и сродните му права, по силата на Закона за авторското право и сродните му права и другите приложими нормативни актове.

 

Чл. 16. Посетител на Страницата няма право да пренася нейното съдържание или части от него в други мрежи и/или интернет-страници, без изрично писмено съгласие на Дружеството. Конкретно, никой материал или част от материал от Страницата не могат да бъдат копирани, променяни, възпроизвеждани, пре-публикувани, изтегляни, сваляни, качвани или по друг начин пренасяни на друг компютър, разпространявани или превеждани на друг език, без предварителното писмено разрешение на Дружеството.

 

Чл. 17. Материали от Страницата и части от тях (изображения, снимки, визуални елементи, лога, видеоклипове, филми, звукови файлове и текстове) могат да бъдат използвани само с предварителното писмено разрешение на Дружеството и само при условие, че към тях се направи съответната препратка.

 

Чл. 18. Посетителите на Страницата носят отговорност за получаване на необходимото съгласие преди сваляне/изтегляне на съответния защитен обект на авторско право от Страницата.

 

Чл. 19. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е вреди, породени от използване на обектите на авторско право от Страницата от страна на посетители, включително когато информацията се отнася за данни, хардуер или софтуер.

 

Допълнителни разпоредби

 

Чл. 20. Всеки посетител може да се свърже с дружеството чрез телефон на номер: +359 (0) 2 971 39 35, факс: +359 (0) 2 971 11 91  или e-mail адрес: lawyers@penkov-markov.eu.

 

Чл. 21. Данни за връзка с Комисия за защита на потребителите: aдрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, интернет-страница: www.kzp.bg.  

 

Чл. 22. Данни за връзка с Комисия за защита на личните данни: aдрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, факс: 02/91-53-525, e-mail: kzld@cpdp.bg, интернет-страница: https://www.cpdp.bg/.

 

Чл. 23. Недействителността на отделни разпоредби от тези Общи условия, не засяга валидността на останалите разпоредби.

 

Чл. 24. Дружеството запазва право да променя тези Общи условия по всяко време за отразяване на законодателни и технически промени, както и по други причини по негова преценка. Ангажимент на посетителите на Страницата е да е се запознават редовно с актуалната версия на Общите условия.

 

Чл. 25. При разногласия, всеки посетител, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.

 

Тези Общи условия са приети от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ и са в сила от 22.05.2018 г., с последна актуализация от 20.11.2023 г.