logo-right

Нашият вестник

Брой - 41-42 от 2022

Акцент: България е на кръстопът в развитието на енергетиката

Брой - 39-40 от 2019

Акцент: Трябва ли да продължи съдебната реформа?

Брой - 37-38 от 2014

Акцент: Защо не искаме да подобрим инвестиционния климат?

Брой - 35-36 от 2013

Акцент: Нарушено право на наследяване на дяловете в ООД

Брой - 33-34 от 2012

Акцент: Пропуски в енергийната стратегия нарушават инвестиционния климат

Брой - 31-32 от 2011

Акцент: Новият закон за енергията от възобновяеми източници (ВЕИ) – за или против зелената енергия?

Брой - 30 от 2010

Акцент: Необходими изменения и допълнения на търговския регисътр в светлината на добрите европейски практики

Брой - 28-29 от 2010

Акцент: Новите санкции за нелоялна конкуренция – защитник или унищожител на свободната стопанска инициатива?

Брой - 26-27 от 2009

Акцент: Значението на джирото при временните удостоверения на акционерното дружество

Брой - 25 от 2008

Акцент: Могат ли представителствата да извършват стопанска дейност?

Брой - 24 от 2008

Акцент: Условия за събиране на данни от телекомуникационни доставчици

Брой - 23 от 2007

Акцент: Могат ли подзаконови нормативни актове на МС да имат обратно действие?

Брой - 22 от 2007

Акцент: Колко „европейски” е новият закон за ДДС?

Брой - 21 от 2006

Акцент: Търговският регистър извън съдилищата

Брой - 20 от 2006

Акцент: Необходим ли е нов Закон за концесиите?

Брой - 19 от 2005

Акцент: Протоколът от Киото – нови възможности за българските предприятия?

Брой - 18 от 2005

Акцент: Отново за данъчната реформа

Брой - 17 от 2005

Акцент: Частното принудително изпълнение

Брой - 16 от 2005

Акцент: Конституцията вече позволява чужденци да придобиват собственост върху земя

Брой - 15 от 2004

Акцент: Новият закон за обществените поръчки - унифициране с европейското право

Брой - 14 от 2004

Акцент: Предизвикателства на унивесалната далекосъобщителна услуга в България

Брой - 13 от 2004

Акцент: Мълчането на администрацията – одобрение?

Брой - 11-12 от 2003

Акцент: БТК – правни особености при приключването на приватизационната сделка за БТК

Брой - 9-10 от 2003

Акцент: Специализирани тъговски съдилища

Брой - 7-8 от 2002

Акцент: Предоставяне на концесия без търг или конкурс

Брой - 6 от 2002

Акцент: Новият Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Брой - 5 от 2002

Акцент: Електронен документ и електронен подпис

Брой - 4 от 2001

Акцент: Записът на заповед като търговско обезпечение

Брой - 3 от 2001

Акцент: Рекламните игри в светлината на Закона за защита на конкуренцията

Брой - 2 от 2000

Акцент: Промени в Търговския закон

Брой - 1 от 2000

Акцент: Новото Бързо производство по ГПК