Александър Тонев
Адвокат, Представител по индустриална собственост
alexander.tonev@penkov-markov.eu

Адв. Александър Тонев има над 19 години опит в представителството на български и международни банкови институции и дружества, както и консултиране в областта на банковото право, търговското право и вещното право.

 

Специализирал е в Отдела по банково право на британската правна фирма Allen & Overy LLP, Лондон. Практиката на адв. Тонев обхваща правни консултации и представителство по граждански и търговски дела, вещно право, правен режим на интелектуалната собственост (патенти за изобретения, полезни модели, марки, дизайни, произведения).

 

Той е асистент по „Правен режим на интелектуалната собственост” в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Регистриран представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство.

Прочети повече

Публикации:

• Помагало по Патентно право - Дистанционно обучение на тема: “Патентно право”, Модул 3 „Патентно право”,  Национален институт на правосъдието, 2015 г.

• Помагало по правна защита срещу нелоялна конкуренция - Дистанционно обучение на тема: “Патентно право”, Модул 5 „Правна защита срещу нелоялната конкуренция - част от правната закрила на интелектуалната собственост. Нелоялната конкуренция според Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост”, Национален институт на правосъдието, 2013 г.

• Владение и контрол при финансовите обезпечения. Законодателства и съдебна практика на държави - членки на ЕС. Практически съвети при предоставяне на финансови обезпечения чрез договор за залог – 2015, брой 11 – сп. „Търговско и облигационно право”, статия в съавторство с д-р Иван Мангачев

• За реалното предаване (предоставяне), владението и контрола при договори за залог с предмет res incorporales – 2015, брой 8 – „Търговско и облигационно право”, статия в съавторство с д-р Иван Мангачев

• Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие деца – 2013, брой 3 – „Собственост и право”, статия в съавторство с д-р Цветалина Петкова

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов – магистър по финансов мениджмънт, 2018 г.

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по право, 2003 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

 • Езици

  • Английски език

  • Руски език