28-06-2024
Задължителната медиация по някои граждански дела влиза в сила
От 1 юли тази година медиацията става задължителен етап при някои групи съдебни спорове съгласно приетите през миналата година изменения в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“)

Медиацията представлява алтернативен извънсъдебен способ за решаване на правни и неправни спорове, при който трето безпристрастно лице - медиатор, подпомага страните да постигнат споразумение по спорните въпроси. До този момент тя бе уредена като изцяло доброволна процедура, като за съда единствено съществуваше задължението да напъти страните да решат спора си по взаимно съгласие.

 

С промените в ГПК обаче при някои категории искове страните ще бъдат задължени да участват в първа среща по медиация. Сред тях са и някои спорове относно недвижими имоти, както и спорове с участието на търговци - за изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване участието на съдружник в дружество с ограничена отговорност и за търсене на отговорност от управител или контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени вреди на дружеството и други.

 

При друга широка категория спорове съдът по своя преценка ще може да задължи страните да участват в първа среща по медиация, като вземе предвид фактори като трайността на отношенията между страните, наличието на други съдебни производства между тях, интересите им и пр. В тази група спадат правни спорове за парично или имуществено вземане на стойност, надхвърляща 25 000 лв. Други групи дела, попадащи в тази категория, са например тези за защита на членствени права и за отмяна на решения на общо събрание в търговски дружества, както и за защита на интелектуална собственост като търговски марки, патенти и др.

 

Медиацията няма да е задължителна при спорове, за които прилагането ѝ е изрично изключено със закон, както и при спорове, по които страна е държавата или потребител (с изключение на спорове за вземания от банкови кредити и от имуществени застраховки), както и в случаите, в които ответникът е признал иска.

 

Следва да се подчертае, че за страните не се предвижда изискване да проведат  цялостна процедура, а единствено да участват в първа среща с медиатора. Такава среща се провежда еднократно по време на съдебното производство, като не води до спиране на делото. При отказ от участие в първа среща с медиатора обаче отказалата страна понася съдебните разноски по делото независимо от неговия изход.

 

След първата среща с медиатора пред страните стоят няколко възможности. На първо място, те могат да изберат да не участват повече в процедурата и да продължат висящото съдебно производство. В случай обаче, че постигнат спогодба по целия или част от спора в резултат от процедурата по медиация, законът предвижда икономически стимул, а именно връщане на 75 % от платената при предявяване на иска държавна такса. За сравнение, при постигане на съдебна спогодба, която не е резултат от процедура по медиация, се възстановява 50% от държавната такса. Така с успешното завършване на медиацията би се стигнало едновременно до по-бързо разрешаване на спора, но и до спестяване на немалък размер съдебни разноски.