26-04-2024
Служебна проверка за неплатени публични задължения преди изповядването на сделки с имоти и МПС
Намалява се административната тежест при прехвърляне на недвижими имоти и МПС

С новите изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“), които влизат в сила от 03.05.2024 г., отпада задължението на гражданите и бизнеса да представят декларации за липсата на непогасени публични задължения при сделки с имоти и автомобили.

 

 

Преди влизането в сила на въпросните промени в ДОПК, съществуваше задължение за представяне на декларации за липса на непогасени, подлежащи на предварително изпълнение публични задължения, при всяко прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти, както и при прехвърлителни сделки с предмет моторни превозни средства. Вместо подписването на декларация от страните по сделката, нотариусите или съдиите по вписванията ще бъдат длъжни да направят реална проверка за наличието на такива задължения, която ще се извършва по електронен път.

 

 

За тази цел нотариусите и съдиите по вписванията вече ще разполагат с отдалечен достъп до информационните системи на  Националната агенция за приходите. По този начин се изгражда електронен обмен на информация и се осигурява възможност за извършване на справки и получаване на информация в реално време.

 

 

Измененията ще осигурят частично „разтоварване“ на гражданите и бизнеса във връзка със задълженията им за осигуряване/комплектоване на определен набор от документация при сделки с недвижими имоти или МПС.

 

 

От друга страна, очакванията са, че по този начин ще бъде съхранен и интересът на фиска - до този момент съществуваше порочна практика длъжникът умишлено да не декларира задълженията си при изповядване на сделка, с цел получените средства от продажбата да не бъдат използвани за погасяване на задълженията му към бюджета, както и с оглед „освобождаване“ от материални активи, върху които потенциално би могло да бъде насочено принудително изпълнение. Констатирани са сериозни финансови загуби на държавата в резултат на подобно „погрешно“ деклариране. В тези случаи публичните изпълнители понякога пристъпваха към уведомяване на органите на прокуратурата за извършено престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс (деклариране на неверни данни), но санкцията, предвидена в тази разпоредба, често не съответства на ощетяването на държавата.

 

 

Като допълнителна гаранция за фиска, нотариусите и съдиите по вписванията ще носят солидарна отговорност за задълженията, дължими от лицата по сделката (ако има такива), в случай че са съставили/вписали съответния акт преди погасяването на дължимите публични задължения.

Сфери на дейност: