26-04-2024
Съществена модернизация на Имотния регистър
Законопроектът предвижда въвеждане на допълнителни дигитални функционалности на Имотния регистър

Внесеният в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър цели съществено засилване на дигитализацията на Имотния регистър, с оглед оптимална защита на правата на собствениците на недвижими имоти и намаляване на административната тежест.

 

 

На първо място законопроектът предвижда създаването на специален Консултативен съвет към Министъра на правосъдието, ангажиран непосредствено с развитието и модернизацията на Имотния регистър. Този съвет ще включва както представители на държавни органи (министерства и други), така също и представители на нотариалната камара, адвокатурата и други заинтересовани лица, което следва да гарантира баланса в работата на този орган и защита на интересите и на частните лица.

 

 

В рамките на своята електронна платформа (уебсайт) Агенцията по вписванията следва да осигури техническа възможност за създаване (генериране) на проекти на актове по чл. 113 от Закона за собствеността в електронен вариант, т.е. нотариални актове, договори за делби, договори за наем и други подобни документи, свързани с права върху недвижими имоти. Все още не е уточнено как точно ще функционира този механизъм, като вероятно лицето, ползващо услугата, ще бъде длъжно да въведе основните параметри на желания акт/договор (например – данни за страните, договорена цена, идентификационни данни за имота и др.), след което системата ще генерира „опростен“ проект на такъв акт, на база на който, след юридическа консултация, ще може да бъде изготвен финалният акт.

 

 

Отново с цел улесняване на гражданите и по-голяма прозрачност по индивидуалните партиди на недвижимите имоти в Имотния регистър вече ще бъде вписвана и информация относно (i) размера на данъчната оценка на имота, (ii) правното основание за прехвърлянето на правото на собственост, а ако имотът е бил предмет на съдебно производство – (iii) номера и датата на съдебното решение, както и номерата на актовете, които са били оспорени. Вписването на максимално подробна информация на едно място – по партидата на съответния имот, би следвало допълнително да улесни извършването на т.нар. due diligence (юридически анализ на историята на недвижимия имот), който потенциалните купувачи обикновено желаят да получат преди да вземат решение за закупуване.

 

 

На следващо място, собствениците на имоти ще бъдат уведомявани служебно по електронен път от Агенцията по вписванията за всяко вписване по имотните партиди на техни имоти. В определени случаи уведомлението ще бъде изпращано и на хартия до техния физически адрес - например, при вписване на констативен нотариален акт за придобиване на правото на собственост по давност, тъй като такива вписвания ограничават или изключват изцяло правата на досегашния собственик. При уведомяване по електронен път, длъжностните лица ще могат да използват данните за телефонен номер и електронна поща на съответното лице, които са били събрани за други цели от други административни органи.

 

 

Съществено облекчение за частните лица представлява и фактът, че удостоверенията за вписани обстоятелства, които обикновено се изискват от купувачи като предварително условие за сключване на сделка с недвижим имот, вече ще могат да бъдат получавани и електронно, подписани с квалифициран електронен подпис от Агенцията по вписванията.

 

 

Отпада също необходимостта от представяне на скици за поземлените имоти, респективно – схеми за сгради и самостоятелните обекти в сгради, при подаване на молба за вписване в Имотния регистър. Промяната е аргументирана с факта, че длъжностните лица могат сами да извлекат съответните данни, съдържащи се в скиците (схемите) чрез справки в други електронни регистри и системи.

 

 

В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени изменения и в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Така например, постановените и влезли в сила решения на общинските служби по земеделие, с които се признават/възстановяват права на собственост, ще се вписват служебно в Имотния регистър, без да се дължи държавна такса. Това е още една предпоставка за осигуряването на стабилитет на вещните права, облекчаване на гражданите от ненужни административни тежести и събиране на цялата релевантна информация за историята на съответния имот на едно място, с оглед по-лесната ѝ проследимост.

 

 

Несъмнено описаните по-горе мерки са важна стъпка към постигането на заложената и в актовете на ниво ЕС цел, а именно – „администрация на едно гише“ и дигитализация на процесите, с цел улесняване на бизнеса и гарантиране на оптимален инвестиционен климат.  

Сфери на дейност: