28-06-2024
Регистриране на дружество с променлив капитал – най-рано през следващата година
Отлага се дългоочакваната възможност за учредяване у нас на дружества с променлив капитал („ДПК“), като се очаква едва след 31.12.2024 г. да има техническа възможност за вписване на такъв тип дружества в Търговския регистър

През месец март тази година бе изменена Наредба № 1 от 2007 г. за воденето, съхранението и достъпа до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („Наредбата“) чрез въвеждането на правила, уреждащи възможност за вписване на нов вид търговско дружество – дружеството с променлив капитал („ДПК“).

 

Тази нова правно-организационна форма е създадена за стартиращ бизнес и предвижда редица отлики спрямо класическите ООД и АД – при ДПК няма да се посочва изобщо стойност на капитала, което означава, че се спестява значително усложнената напоследък предварителна процедура по откриване на набирателна сметка. Предвидени са и типични за западните правни системи права (опции) в полза на акционерите като право на предпочтително изкупуване (right of first refusal), право на съвместна продажба (tag-along), право на принудителна съвместна продажба (drag-along), както и възможност мениджмънтът на дружеството да се упражнява от едноличен орган (управител) или колективен орган (управителен съвет) – по избор на съдружниците.

 

На 10.06.2024, Министерството на правосъдието публикува в Портала за обществени консултации проект за изменение на Наредбата, въвеждаща правилата за ДПК, с който се отлага срока за влизането ѝ в сила от 30.06.2024 г. на 31.12.2024 г. Това се дължи на факта, че за да може да бъдат учредявани ДПК, първо трябва да бъде осигурена съответна техническа възможност в електронната платформа на Търговския регистър. Определянето на изпълнител за тази цел (актуализирането на платформата) минава през процедура по Закона за обществените поръчки. Констатирано е, че процедурата по възлагане на обществената поръчка в този случай се е забавила и към 13.05.2024 г. определеният изпълнител все още не е започнал работа по договора.

 

От гледна точка на бизнеса развитието на ситуацията означава поредно забавяне на ефективното прилагане на новата правна рамка (след години на борба за нейното изначално въвеждане) и невъзможност за стартиращия бизнес да се възползва от предимствата на ДПК през тази година.