28-03-2024
Публикуван е проект на Закон за въвеждане на еврото в Република България
На портала за обществени обсъждания на Министерски съвет бе публикуван проект на изцяло нов Закон за въвеждане на еврото в Република България

Предвидени са конкретни правила относно превалутиране, периода на миграция (двойно обращение и обозначаване на цените), юридическите лица (капиталови изисквания, корпоративна документация), счетоводни/данъчни въпроси, лихвени проценти, ролята на кредитните институции и др.

 

1. Превалутиране

 

Съгласно предложенията превалутирането се извършва като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая (а именно 1,95583 лева за едно евро).

 

След превалутирането, получената сума се закръгля до втория знак след десетичната запетая, въз основа на третия знак, като (i) ако той е по-малък от 5, вторият остава непроменен, съответно (ii) ако е по-голям от 5 – вторият се увеличава с една единица

 

Какво би следвало да означава това в пример:

 

- в случай на превалутиране на 10 лева, сумата се разделя на 1,95583. Получената сума – 5,1129 се закръгля до втория знак въз основа на третия, т.е. се получава 5,11 евро.

 

Проектът предвижда едно изключение от горното правило, а именно, че възнагражденията за положен труд, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите се закръгляват „нагоре“, ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от 0.

 

Всички суми, съдържащи се в т.нар. „правни инструменти“ (нормативни актове, съдебни решения, договори и др.), ще се считат автоматично за стойности в евро при прилагане на горепосочените общи правила за превалутиране. Това означава, че ако лице има изискуемо вземане спрямо друго лице в лева – например, въз основа на постановено преди датата на въвеждане на еврото осъдително съдебно решение, следва да получи от длъжника еквивалентната сума в евро.

 

2. Обмяна на левове с евро банкноти и монети

 

Обмяната на евро банкноти и монети ще се извършва по няколко начина, като е предвидено Българската народна банка да обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

 

Такова задължение ще имат и всички кредитни институции в страната, но за ограничен период от 6 (шест) месеца от въвеждането на еврото, като за обмяна на суми, надвишаващи 30 000 лева ще следва да се подава предварителна заявка от 3 работни дни.

 

В населените места, където няма офиси или клонове на кредитна институция, е предвидено обмяната на левове в евро да се извършва безплатно от „Български пощи“ ЕАД, като максималната стойност на обмяна е в размер на 1 000 лева на ден за едно лице. За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице „Български пощи“ ЕАД ще има задължението да обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро след подадена предварителна заявка от 3 до 5 работни дни, при това само в предварително обявени пощенски клонове в страната.

 

След изтичане на 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД ще имат право да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, като след този период те ще имат възможност да наложат такса за обмяна.

 

Всички банкови сметки в лева ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро, като тегленията от банкомат след въвеждането на еврото ще бъдат възможни единствено в евро.

 

3. Периоди на двойно обращение и двойно обозначаване на цените

 

Проектът предвижда задължение за търговците да посочват цените на предлаганите от тях стоки и услуги едновременно в евро и в лева. Тази практика ще бъде преустановена, след като изминат 12 месеца от въвеждането на еврото в България, т.е. след този момент цените вече ще бъдат обозначавани само в евро. 

 

С цел осигуряване на по-плавен преход към новата валута, левът ще продължи да бъде законно платежно средство за срок от 1 месец от датата на приемане на еврото – т.нар. „период на двойно обращение“. Търговците обаче ще бъдат длъжни да връщат на потребителите остатък (ресто) само в евро освен ако нямат достатъчна моментна наличност. 

 

4. Лихвени проценти по договори за кредит

 

По отношение на договори за кредит, договорени с фиксиран лихвен процент, след въвеждане на еврото в България, фиксираният лихвен процент остава такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

 

По-различно е положението при договори за кредит, договорени с променлив лихвен процент. В тази хипотеза е предвидено новият размер на лихвения процент да бъде изчислен по нова формула, информация за която се предоставя на кредитополучателите, независимо дали същите са търговци или потребители, безплатно и в писмена форма.

 

При всички положения новият променлив лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди въвеждането на еврото, съответно нито кредитополучателите, нито кредитодателят следва да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение от това, което е съществувало преди смяната на официалната валута.

 

Горните правила се отнасят за всякакви видове кредити, включително потребителски кредити и кредити за недвижими имоти на потребители.

 

5. Капиталови дружества

 

Въвеждат се правила относно превалутирането на капитала на търговски дружества, при спазване на принципа за защита на съдружниците, респективно акционерите, и автоматично отразяване на промените в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Номиналната стойност на една акция, респективно капиталът на дружество с ограничена отговорност, се превалутира от левове в евро, като стойността се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс и резултатът се закръгли по общите правила за закръгляване, предвидени в закона.

 

Предвиждат се и изменения на Търговския закон, с които се допуска минималната стойност на една акция или един дял да бъде един евроцент. Минималната стойност на капитала на дружество с ограничена отговорност ще бъде 1 евро, а минималният капитал на акционерно дружество - 25 000 евро.

 

Дружествата следва да приведат своите устройствени актове в съответствие с промените при първото заявяване за вписване на промени или обявяване на актове в регистъра, но не по-късно от 12 месеца от влизане в сила на закона.

 

6. Счетоводно отчитане и документи, заплащане на дължими публични задължения

 

Като общо правило, на датата на въвеждане на еврото в България салдата по счетоводните сметки в левове се преизчисляват в евро в съответствие с правилата за превалутиране (стойността на всеки отделен актив се преизчислява като се вземат предвид както общите правила за превалутиране, така и специалните такива, приложими за възнагражденията за положен труд, обезщетения и др.). От същата дата текущото счетоводно документиране и отчитане започва да се извършва в евро и годишните финансови отчети се съставят в хиляди евро, като данните за предходния отчетен период се преизчисляват в хиляди евро в съответствие с правилата за превалутиране, като целта е осигуряване на съпоставимост между текущ и предходен период. Годишните финансови отчети се изготвят в паричната единица, която е официална парична единица на Република България в края на отчетния период, като съпоставимите данни за предходния отчетен период следва да са в същата парична единица.

 

Въведени са и специални правила, касаещи данъчно-осигурителното отчитане. Паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски и други документи, които се подават за изтекъл данъчен/осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния/осигурителния период, за който се подава декларацията или документът. Паричните стойности в данъчните декларации, които се подават за бъдещ данъчен период, се посочват в паричната единица, която е официална парична единица на Република България в момента на тяхното подаване.

 

След датата на въвеждане на еврото в България всички публични вземания към държавата и общините се плащат и събират в евро, като в периода на двойно обращение на лева и еврото, в случаите в които е допустимо плащане в брой на публични задължения, плащанията в брой могат да се извършват и в левове.

 

7. Санкции

 

Предвидени са и съответни административно-наказателни разпоредби при неспазване на изискванията по новия закон.

 

Някои от примерите в тази връзка са, както следва:

 

- търговец, който не обявява цени в евро и лева или нарушава правилата за начина на обявяване на цените в периода на двойно обозначаване на цените, се наказва с глоба от 400 до 5 000 лв.; за юридически лица - имуществена санкция от 600 до 7 000 лв., а при повторно нарушение - до 14 000 лв.;

 

- за необявяване на цената в евро и лева във фискален бон в периода на двойно обозначаване на цените санкцията може да достигне до 1 000 лв.;

 

- санкциониране на дружества за нарушение на правилата за превалутиране с имуществена санкция, която може да достигне 16 000 лв.