28-03-2024
ESG – нови изисквания към предприятията за отчитане на нефинансова информация
Предложенията за изменение и допълнение на Закона за счетоводството са първата стъпка за въвеждане на стандартите на ЕС за ESG в местното законодателство, които постепенно ще се прилагат за все повече дружества в България

На 05.03.2024 г. в Портала за обществени консултации към Министерския съвет беше открито обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството („ЗИДЗСч“). С предложените промени се предвижда Република България да изпълни задължението си по транспониране на Директива (ЕС) 2022/2464 („Директива/та“) в предвидения срок до 06.07.2024 г.

 

Основните цели, преследвани с директивата, съответно със ЗИДЗСч, са две: 1) въвеждането на т.нар. „модел на устойчивостта на бизнеса“, който да включва както анализ на имуществено-финансовите показатели на дейността на предприятията, така и анализ на социалноикономическото въздействие като резултат от тази дейност; и 2) стремежът към засилване на социалната отговорност на компаниите в Европейския съюз („ЕС“) като част от ангажимента по „Европейската зелена сделка“ за постигането на справедлив преход към устойчива икономическа система.

 

В тази връзка със ЗИДЗСч се предлага разширяване на докладваната до момента нефинансова информация (т.нар. „нефинансова декларация“) и увеличаване обхвата на отчитащите се предприятия. Задължените предприятия следва да включват в доклада си за дейността ясно разграничим раздел с информация за въпросите по устойчивостта (т.нар. „отчет за устойчивостта“).

 

Отчетът за устойчивостта ще се изготвя както от големите предприятия, така и от малките и средните предприятия (с изключение на микропредприятията), чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава членка на ЕС. Задължени ще бъдат и предприятията-майки на големи групи предприятия, както и дъщерните предприятия и клоновете на предприятия, регулирани от законодателството на трета държава, при определени условия. Макар да не е изрично посочено, определени ангажименти ще възникнат и за предприятия (включително малки и микропредприятия), които са извън задължените лица, но са част от веригата на доставки на задължено лице.

 

Отчетът за устойчивостта включва информация относно фактори в областта на опазването на околната среда, социалните права и правата на човека, както и управленските въпроси, която е необходима за разбиране на въздействията на предприятието върху изброените сфери. Той включва още необходимата информация за разбиране на начина, по който тези сфери засягат развитието, резултатите и състоянието на предприятието.

 

След изготвянето на доклада за дейността на предприятията, включително отчета за устойчивостта, същият ще подлежи на задължителен одит по реда на Закона за независимия финансов одит.

 

ЗИДЗСч предвижда изрична отговорност на ръководителя и членовете на управителния и надзорния орган на предприятието за съставянето и публикуването на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади, както и на регистрираните одитори за извършването на независим финансов одит и за изразяването на сигурност по устойчивостта.

 

Друга значима промяна, предвидена в ЗИДЗСч, е свързана с критериите за определяне на предприятията по категории. С промените се въвеждат нови прагове за определяне на малки, средни и големи предприятия, като идеята е по-високите прагове да доведат до намаляване на разходите и облекчаване на административната тежест в най-голяма степен за микро- и малките предприятия.

 

Предложените прагове са следните:

 

· за микропредприятия: балансова стойност на активите – до 900 хил. лева; нетни приходи от продажби – до 1.8 млн. лева;

 

· за малки предприятия: балансова стойност на активите – до 10 млн. лева; нетни приходи от продажби – до 20 млн. лева;

 

· за средни предприятия: балансова стойност на активите – до 50 млн. лева; нетни приходи от продажби – до 100 млн. лева;

 

· за големи предприятия: балансова стойност на активите – над 50 млн. лева; нетни приходи от продажби – над 100 млн. лева.

 

Предстои внасянето на ЗИДЗСч в Народното събрание след приключване на общественото обсъждане на 05.04.2024 г.