03-10-2023
Дигитализация в трудовото право – хартиените трудови книжки остават в историята
На 26.09.2023 г. Народното събрание прие на второ четене закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда („ЗИДКТ“)

Промените са свързани със създаването на национален регистър на заетостта. В последния е предвидено да се водят единни електронни трудови записи („ЕЕТЗ“) за всеки работник и служител. ЕЕТЗ представлява официален удостоверителен документ, съдържащ данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя и е предназначен да замени хартиената трудовата книжка.

 

Конкретното съдържание на ЕЕТЗ е указано с промените, като в него следва да са отбелязани основните елементи на трудовото правоотношение, включително: лични данни на работника или служителя; данни за началото и срока на трудовия договор; размер на уговореното възнаграждение; работно време; уговорения платен годишен отпуск; данни за прекратени трудови договори, в това число дата и правно основание на прекратяването и др.

 

Всеки работник и служител има право на достъп до информация относно своя ЕЕТЗ, включително относно историята на осъществените достъпи до него от трети лица, с изключение тези от органите на досъдебното производство и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

 

Работодателите имат право на достъп до информация от регистъра на заетостта относно наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели. Конкретното съдържание на информацията и по какъв ред ще се осъществява достъпът на работодателите до нея следва да бъдат определени в подзаконов нормативен акт.

 

Предстои обнародването на ЗИДКТ в Държавен вестник, като повечето от промените влизат в сила от 01.06.2025 г.

 

За повече информация по темата можете да се запознаете с материала, подготвен от екипа на „Пенков, Марков и партньори“, на следния линк: 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7114946851698544641

Сфери на дейност: