18-06-2024
ЕС окончателно промени правната уредба на енергийния пазар
ЕС окончателно промени правната уредба на енергийния пазар

На 21.05.2024 г. Европейският съвет одобри актуализирани правила за структурата и функционирането на европейския електроенергиен пазар. Потребителите в целия ЕС вече ще могат да се възползват от по-стабилни цени на енергията, по-малка зависимост от цената на изкопаемите горива и по-добра защита от бъдещи кризи по пътя към Европейски съюз без въглеродни емисии. Реформата на пазара на електроенергия беше представена за първи път от Европейската комисия през март 2023 г. Тя изменя Регламентите за електроенергията от 2019 г. и Директивите от 2018 – 2019 г., както и регламента относно защитата срещу манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

 

Мерки за стабилен и предвидим пазар

 

С реформата на структурата на пазара на електроенергия се намалява рискът от високи и нестабилни цени, пред който е изправен европейският електроенергиен сектор и който засяга домакинствата, дружествата и промишлеността, като се въвеждат мерки за насърчаване на споразумения за споделяне на енергия, споразумения за закупуване на електроенергия и двупосочни договори за разлика. Всички те са ключови инструменти за повишаване на стабилността и предвидимостта на енергийните разходи както за домакинствата, така и за предприятията.

 

С реформата освен това за доставчиците на електроенергия се въвеждат задължения за благоразумие, за да се гарантира на потребителите наличието на договори с фиксиран срок и на фиксирана цена; тя включва нови мерки за свеждане до минимум на риска от финансова несъстоятелност на доставчиците и дава възможност на потребителите да изберат няколко оферти за снабдяване с електроенергия. Потребителите ще могат също така да се ползват от евтина електроенергия от възобновяеми източници, като споделят електроенергията, която произвеждат самите те.

 

Очаква се в резултат на тези мерки цените на електроенергията да останат на по-стабилно равнище и да зависят в по-малка степен от променливите разходи за внос на изкопаеми горива. Като цяло, това ще се отрази положително на сметките, които плащат за електроенергия европейските домакинства и предприятия.

 

Договори за разлика (CfD) и споразуменията за закупуване на електроенергия (PPA) като основен инструмент

 

С реформата на структурата на пазара на електроенергия се въвеждат мерки, които насърчават използването на споразумения за закупуване на електроенергия като дългосрочни инструменти за гарантиране на ценовата стабилност както за доставчиците, така и за потребителите. Пазарните участници обаче не са задължени да сключват такива споразумения.  Държавите членки ще бъдат длъжни да осигуряват наличието на инструменти за намаляване на финансовите рискове, свързани със споразумения за закупуване на електроенергия, като по този начин ще разширят достъпа до тези договори. За тази цел държавите членки имат възможност да определят пазарни държавни гаранции. Чрез тези гаранционни схеми не може да се подпомага генерирането на електроенергия от изкопаеми горива, но може да се подпомагат всякакви технологии без емисии на въглероден диоксид. Държавите членки ще имат и възможност — в съответствие с политиките си за декарбонизация — да ограничават тези държавни гаранционни схеми, така че чрез тях да се подпомага само генерирането на електроенергия от възобновяеми източници.

 

Що се отнася до договорите за разлика, за държавите членки се въвежда ново задължение да използват двупосочни договори за разлика или други еквивалентни схеми със същия ефект, когато предоставят публично подпомагане под формата на схеми за пряко ценово подпомагане за нови инвестиции в нови електроцентрали, които работят с възобновяеми източници на енергия и с нисковъглеродни горива и използват вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, водноелектрическа енергия без язовир и ядрена енергия. Публичното подпомагане за разширяване на съществуващите мощности също може да е обвързано с двупосочни договори за разлика. Участието на пазарните участници в двупосочни договори за разлика или в други еквивалентни схеми със същия ефект е доброволно.

 

Засилено интегриране на ВЕИ

 

Очакванията са, че реформата ще спомогне за интегрирането на възобновяемите източници на енергия по няколко начина, като улесни участието на възобновяемите източници на енергия, реакцията от страната на потреблението, акумулирането на енергия и гъвкавостта на пазарите на електроенергия на едро, като подобри тяхната ликвидност и условията за търгуване на тези пазари.

 

Тя ще спомогне също така за присъединяването на повече възобновяеми източници и решения за акумулиране на енергия в претоварените части на електроенергийната мрежа и в районите, очакващи усилване на мрежата, чрез гъвкави договори за присъединяване, в които може да се вземе предвид например акумулирането на енергия или да се ограничи времето, в което дадена електроцентрала може да подава електроенергия към мрежата, като по този начин се дава възможност за частично присъединяване. Организаторите на споделяне на енергия, като например доставчиците на услуги по агрегиране или енергийните общности, могат да способстват за намаляване на претоварването на електроенергийната мрежа, като изместват потреблението на електроенергия извън часовете на върховия товар.

 

С реформата се въвеждат и нови разпоредби за интегриране на големи проекти за електроенергия от възобновяеми източници в морето, присъединени към повече от един пазар, чрез компенсиране на рисковете, с които се сблъскват във връзка с достъпа до пазари.

 

Подобряване на енергийната сигурност на Европа

 

В съответствие с целите на Европейския зелен пакт и на плана REPowerEU реформата ще играе важна роля за постепенното премахване на зависимостта на Европа от изкопаеми горива за генерирането на електроенергия. Това ще се постигне отчасти, като се подобрят пазарите за дългосрочни договори, например споразумения за закупуване на електроенергия и двупосочни договори за разлика, и като се улесни интегрирането на възобновяемите източници в цялата електроенергийна система.

 

Споразуменията за закупуване на електроенергия и двупосочните договори за разлика осигуряват както стабилни цени за потребителите, така и надеждни приходи за доставчиците на енергия от възобновяеми източници. По този начин се намалява финансовият риск, значително се снижава цената на капитала и се стимулират инвестициите. Това създава благоприятен кръг, при който стабилните приходи ефективно намаляват разходите и стимулират потреблението на енергия от възобновяеми източници.

 

Нов ред за обявяване на криза на цените на електроенергията

 

ЕК следи непрекъснато цените на електроенергията на пазарите на едро и на дребно. В съответствие с преразгледаната структура на пазара на електроенергия Комисията може да представи на Съвета предложение за обявяване на криза на цените на електроенергията на регионално равнище или на равнището на целия ЕС, ако обстоятелствата обосновават такива действия. По-специално трябва да са налице едновременно следните две условия:

 

  • много високи средни цени на пазарите на електроенергия на едро, които са поне два и половина пъти по-високи от средната цена за предходните 5 години, възлизат на поне 180 EUR/MWh и се очаква да продължат поне 6 месеца, като от средната цена за предходните 5 години се изключат периодите, когато е била обявена електроенергия криза с цените на електроенергията на регионално равнище или на равнището на Съюза;
  • рязко увеличение на цените на електроенергията на дребно от порядъка на 70 %, което се очаква да продължи най-малко 3 месеца.

 

Когато Съветът приеме решение за обявяване на такава криза, държавите членки може да прилагат временни целенасочени публични намеси при определянето на цените за електроснабдяване на малки и средни предприятия (за до 70 % от тяхното потребление) и на домакинства (до 80 % от медианното потребление на домакинствата и до 100 % за уязвимите домакинства и домакинствата в положение на енергийна бедност).

 

Подобряване на конкурентоспособността на европейската промишленост

 

Реформата ще насърчи по-стабилни цени на енергийното потребление и ще увеличи наличието на по-евтини източници на възобновяема енергия.

 

За да се повиши конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и да се намали излагането ѝ на нестабилни цени, преразгледаната структура на пазара на електроенергия включва мерки за използване на по-стабилни дългосрочни договори, като например споразумения за закупуване на електроенергия. Чрез споразуменията за закупуване на електроенергия дружествата установяват свои собствени преки енергийни доставки и по този начин се ползват от по-стабилни цени на производството на електроенергия от възобновяеми и неизкопаеми източници. За да се преодолеят съществуващите понастоящем пречки, като например кредитните рискове на купувачите, реформата задължава държавите членки да осигурят наличието на пазарни финансови инструменти.

 

Схемите за пряко ценово подпомагане, въведени от държавите членки за нови инвестиции в задължително производство на електроенергия от възобновяеми източници, ще трябва да бъдат под формата на двупосочни договори за разлика или на еквивалентни схеми със същия ефект.  Освен това държавите членки са длъжни да насочват прекомерните приходи към крайните потребители. Така на производителите на електроенергия се осигурява стабилност на приходите, като същевременно промишлеността се предпазва от нестабилност на цените.

 

Освен това реформата ще повиши ликвидността на пазарите за дългосрочни договори, които фиксират бъдещи цени, т.нар. „форуърдни договори“. Това ще позволи на повече доставчици и потребители, включително и на предприятията от ЕС, да се защитят от прекомерно нестабилни цени за по-дълги периоди от време.

 

Овластяване на потребителите

 

Един от начините потребителите да се адаптират по-добре към ефектите на високите и нестабилни цени на пазарите на едро, е те да се превърнат в активни участници на енергийния пазар. Новата структура на пазара на електроенергия им дава възможност за такова активно участие, като това се отнася и за тези от тях, които иначе поради недостиг на финансови средства или пространство не биха могли да станат активни потребители, и по-специално уязвимите потребители и потребителите, засегнати от енергийна бедност.

 

Чрез споделянето на енергия потребителите могат да потребяват електроенергия, генерирана или акумулирана от самите тях. По този начин те не само получават пряк достъп до евтини възобновяеми източници на електроенергия, а и допълнителни стимули като активни потребители да инвестират в използването на възобновяеми източници и да участват в реакцията от страната на потреблението.

 

Потребителите могат да споделят електроенергия, която са генерирали самостоятелно или колективно, със своите приятели, семейства, съседи, общности, с уязвими потребители или с потребители, засегнати от енергийна бедност. Така например семействата с ниски доходи, които живеят в социални жилища, могат да ползват електроенергия, произведена от слънчеви панели, които са монтирани върху обществени сгради.

 

Друга важна промяна е възможността потребителите да сключват повече от един договор за снабдяване с електроенергия или повече от едно споразумение за споделяне на енергия за една и съща точка на свързване към техните обекти. Те ще могат да сключат договор с фиксирана цена, за да имат предвидими разходи за основните нужди на домакинството си, и успоредно с това — договор с динамична цена, по-конкретно за да захранват своята термопомпа или да зареждат електрическия си автомобил през онази част от денонощието, когато електроенергията е най-евтина, т.е. когато електроенергията от възобновяеми източници е достатъчно. Уреждането на измерването е в компетенцията на държавите членки и където това е технически осъществимо, може да се използват интелигентни измервателни уреди.

 

Подобряване на интегритета и прозрачността на пазара

 

Като част от реформата на пазара на електроенергия преразглеждането на Регламента относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия („Регламент REMIT“) укрепва рамката за предпазване и защита на потребителите и предприятията от пазарна злоупотреба на европейските пазари на електроенергия и газ.

 

По-конкретно с преразгледания Регламент REMIT се въвежда нов режим на правоприлагане, в който за Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) е предвидена по-голяма роля в трансграничните разследвания. В резултат на това ще бъде възможно да се проследяват по-ефективно трансгранични случаи, които засилват защитата срещу пазарна злоупотреба и подобряват интегритета и надзора на пазара за търговия на едро с енергия.

 

Освен това преразгледаният Регламент REMIT засилва надзора над пазарните участници, които имат задължения за докладване например чрез регистрирани механизми за докладване и платформи за вътрешна информация, и укрепва системите за правоприлагане на национално равнище и на равнището на ЕС, включително по отношение на външни пазарни участници, т.е. пазарни участници, които не пребивават или не са установени в ЕС. Засилването на правоприлагането и надзора има за цел да защити пазарите за търговия на едро с енергия от пазарна манипулация и злоупотреби.