28-03-2024
Съществени промени в режима на финансовите обезпечения и опциите за нетиране
Предвиждат се изменения на кръга от лица, които ще имат право да бъдат страна по договори за финансово обезпечение, както и по отношение на опциите за нетиране

В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за договорите за финансово обезпечение („ЗИДЗДФО“). Обезпеченията по този закон включват (i) залог върху активи или (ii) прехвърляне на активи с уговорка за обратно изкупуване („репо-сделки“), и често се използват от кредитните институции в тяхната дейност. Учредяването на тези обезпечения се извършва по договорен ред – чрез сключването на т.нар. договори за финансово обезпечение.

 

Законопроектът предвижда промяна в кръга от лицата, които могат да бъдат страни по договори за финансови обезпечения. В сегашната редакция на закона е допустимо физическо лице да сключи такъв договор, ако другата страна по него е някой от субектите, изброени изчерпателно в чл. 3 от ЗДФО (държавен орган, банка, застраховател и др.). С предложените промени обаче физическите лица ще бъдат изключени изцяло от приложното поле на ЗДФО. В същото време финансово обезпечение ще може да бъде учредявано и от неперсонифицирано образувание - дружество по ЗЗД или консорциум.

 

Разширява се също така приложното поле на т.нар. „клауза за нетиране“, която съществуваше и в досегашната редакция на закона. Това е договорна клауза, по силата на която при неизпълнение на една от страните насрещните задължения стават предсрочно изискуеми, превръщат се в задължения за плащане на парична сума и/или се погасяват до размера на по-малкото от тях. До този момент клауза за нетиране можеше да бъде включена единствено в договорите за финансово обезпечение. Съгласно предложения ЗИДЗФО, клаузата за нетиране вече ще се нарича „приключващо нетиране“ и ще може да бъде заложена (задължително в писмена форма) не само в договор за финансово обезпечение, но и в определени случаи – в рамков договор, договор при общи условия и др.

 

Подобно на договорите за финансово обезпечение, договор с разпоредба за приключващо нетиране не може да бъде обявен за недействителен и да бъде прекратен или отменен единствено поради това, че е сключен в определен срок преди т.нар. „прекратителна процедура“ като производство по несъстоятелност или ликвидация или преди оздравителни мерки (например, производство по стабилизация). По този начин се цели нормално функциониране на финансовите пазари и икономическа и правна сигурност за контрагентите.

 

Думите „приключващо нетиране“ ще бъдат добавени и в заглавието на закона, което индикира, че нетирането вече следва да се разглежда като допълнително и самостоятелно обезпечение, наред с финансовите обезпечения в тесен смисъл (например, по договор за кредит).