28-03-2024
Правна сигурност и иновации в дигиталния свят чрез новия регламент за изкуствен интелект (ИИ)
Европейският парламент гласува и прие първия законодателен акт в Европа, регулиращ използването на ИИ

На 13 март Европейският парламент гласува и прие първия законодателен акт в Европа, регулиращ използването на ИИ. Основна цел е предлагането само на безопасни и съответни с принципите на ЕС и основните права и свободи на европейските граждани продукти.

 

 

Европейската комисия предвижда нов пакет от финансови мерки за стимулирането на инвестиции и развитие при разработването на надежден ИИ. Тези мерки включват привилегирован достъп до суперкомпютри за разширяването на използването на ИИ при голям брой публични и частни ползватели, създаване на условия за разработването на различни нововъзникнали приложения с ИИ и др.

 

 

Стимулите ще бъдат отпускани чрез програмите ,,Хоризонт Европа“ и ,,Цифрова Европа“. Публичните и частни инвестиции ще са в размер до 4 милиарда евро, отпускани в сроковете на програмите (2021-2027 г.). Ще се предлагат и нови инициативи по програмите ,,Ускорител“ на ЕСИ и InvestЕU, които представляват допълнително капиталово насърчаване на публичния и частния сектор в сферата на ИИ.

 

 

Паралелно се забраняват всички системи с ИИ, които създават „неприемлив“ риск за правата на гражданите на ЕС.

 

 

Като „неприемливи“ ще бъдат забранени от Регламента също:

 

 

  • системи за биометрична категоризация, използващи чувствителни данни, за да се направи заключение за раса, политически възгледи, членство в синдикални организации, религиозни или философски убеждения или сексуална ориентация;
  • дистанционна биометрична идентификация на лица в реално време на публични места;
  • извличане („scraping“) на изображения на лица от интернет или от камери за видеонаблюдение с цел създаване на бази данни с предназначение разпознаване на лица;
  • системи за социален рейтинг, за разпознаване на емоционално състояние на работното място и в училище и др.

 

 

Допускат се и изключения от посочените практики, когато например забранените системи са строго необходими за целите на правоприлагането (при спазване на строги гаранции по отношение на защитата на основните права и свободи на гражданите).

 

 

Технически окончателният текст трябва да бъде формално приет и от Европейския съвет. Това се очаква да стане до юни 2024 г. Като следваща стъпка Регламентът ще влезе в сила 20 дни след неговото публикуване в Официален вестник на ЕС. Организациите, попадащи в приложното поле на законодателния акт според вида ИИ, който разработват или предлагат, ще разполагат с между 6 и 36 месеца след влизането в сила, за да приведат дейността си в съответствие.